titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English
2020 06 11

TAIKOMŲJŲ INOVACIJŲ TYRIMŲ IR REZULTATŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (TITRIS)

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – mes, mūsų ir t.t.), tvarkydama asmens duomenis, siekia užtikrinti sąžiningą ir skaidrų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje bendrai nurodyta, kaip mes renkame ir tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Joje taip pat galite susipažinti su savo teisėmis.

 

Sąvokos

 

Valdytojas

Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (juridinio asmens kodas 110057335, adresas Stoties g. 5, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., 58343 Kėdainių r., duomenų apsaugos pareigūno telefono numeris: +370 655 25363, elektroninio pašto adresas: duomenuapsauga@lzukt.lt), kuriai pateikėte savo Asmens duomenis:

 • naršydami https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje; arba
 • užsisakydami https:/titris.lzukt.ltnaujienlaiškius; arba
 • kai Jūs pateikiate informaciją https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje; arba
 • kai apie Jūsų veiklą yra pateikiama informacija https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje.

Duomenų subjektas

fizinis asmuo, kuris naršo interneto svetainėje https:/titris.lzukt.lt ir / arba gauna jos naujienlaiškius, ir / arba teikia joje publikuojamą informaciją, ir / arba apie kurio veiklą yra pasakojama https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje.

BDAR

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Konsultavimo tarnyba

Konsultavimo tarnybos buveinė arba / ir bet kuris Konsultavimo tarnybos struktūrinis padalinys.

Asmens duomenys

bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Duomenų subjektu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Tvarkymas

bet koks su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (įskaitant bet neapsiribojant: rinkimą, įrašymą, saugojimą, naudojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Asmens duomenų apsaugos tvarkymo principai

 

Mes rūpinamės Jūsų Asmens duomenų saugumu, todėl įsipareigojame tinkamai tvarkyti Jūsų Asmens duomenis laikantis šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:

 • Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas: Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Šiuo tikslu Konsultavimo tarnyba pateikia Privatumo sąlygas, kuriose nurodyta visa BDAR 13 ar atitinkamai 14 straipsnyje nurodyta informacija;
 • Tikslo apribojimo principas: Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Duomenų kiekio mažinimo principas: užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • Tikslumo principas: užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 • Saugojimo trukmės apribojimo principas: Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Vientisumo ir konfidencialumo principas: Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

 1. BENDROJI INFORMACIJA

 

Kada taikoma ši Privatumo politika?

 

Ši Privatumo politika taikoma tada, kai naršote interneto svetainėje https:/titris.lzukt.lt, gaunate jos naujienlaiškius, kai Jūs pateikiate informaciją www.titris.lt interneto svetainėje, kai apie Jūsų veiklą yra pasakojama https:/titris.lzukt.ltinterneto svetainėje. Be to, ši Privatumo politika taikoma ir tais atvejais, kai santykiai tarp Jūsų ir Konsultavimo tarnybos buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) Konsultavimo tarnyba gavo Jūsų Asmens duomenis.

 

Ši Privatumo politika Asmens duomenų tvarkymo srityje nereglamentuoja santykių tarp Konsultavimo tarnybos ir jos darbuotojų, kurių pateikta informacija yra publikuojama https:/titris.lzukt.lt. Šie santykiai yra reglamentuojami kitais Konsultavimo tarnybos lokaliniais norminiais dokumentais.  

 

Kokio pobūdžio mano Asmens duomenys yra tvarkomi?

 

Kokios tiksliai apimties Asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo Jūsų santykių su Konsultavimo tarnyba (pvz. ar Jūs tik naršote interneto svetainėje, ar teikiate joje publikuojamą informacija apie taikomųjų inovacijų tyrimus ir rezultatus, ir pan.). https:/titris.lzukt.lt yra nemokama, atvira informacinė sistema, kurioje yra renkami, viešinami ir kaupiami taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų duomenys, potencialiai galintys prisidėti prie efektyvesnio, tvaresnio, aplinką tausojančio ūkininkavimo. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad šiame interneto puslapyje galėtumėme publikuoti aukščiau nurodytą informaciją, taip pat kad galėtumėte rasti suprantamai pateiktą ūkininkavimui naudingą informaciją apie šalyje atliktus taikomųjų inovacijų tyrimų rezultatus ar sukurtas inovacijas žemės ūkyje, kad galėtume atlikti tinklapio naudojimo statistinę analizę ir jame skelbti Jums kuo aktualesnę informaciją.

Konkrečių Jūsų Asmens duomenų panaudojimas pagal jų tikslą yra nurodytas šios Privatumo politikos II skyriuje „Asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tikslai“.

 

Mes renkame ir tvarkome šiuos Asmens duomenis:

 • tapatybės duomenys: vardas, pavardė, atvaizdas (nuotraukoje ar/ir video medžiagoje), balsas (video medžiagoje);
 • kontaktiniai duomenys: pašto adresas (adresas korespondencijai), el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo / korespondencijos įrašai;
 • profesiniai duomenys: duomenys apie darbdavį (mokslo institucijos pavadinimas, jos struktūrinis padalinys), akademinis / mokslo laipsnis, išsilavinimas;
 • duomenys apie projektą/inovaciją: finansavimo šaltinis, projekto numeris, projekto pavadinimas, ataskaitos ir kita informacija;
 • duomenys apie funkcijų priskyrimą projekte: projekto vadovas, projekto vykdytojas, partneris;
 • vietos duomenys: IP adresas, prisijungimo vieta.

Mes netvarkome jautrių duomenų, tokių kaip genetinė informacija, biometriniai duomenys, duomenys apie teistumą, duomenys apie dalyvavimą profesinėse sąjungose, taip pat duomenų, susijusių su jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais, seksualine orientacija, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs pats atskleidžiate tokius duomenis.

 

Iš kokių šaltinių Konsultavimo tarnyba renka mano asmens duomenis?

 

Paprastai Konsultavimo tarnyba Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens, su kuriuo tokie duomenys yra susiję, t. y. iš Jūsų. Pavyzdžiui, kai Jūs:

   • naršote ar/ir užsiregistruojate mūsų interneto svetainėje https:/titris.lzukt.lt;
   • teikiate informaciją apie taikomųjų inovacijų tyrimus ir rezultatus https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje;
   • apie Jūsų veiklą yra pateikiama informacija https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje.

 

Konsultavimo tarnyboje darbuotojai turi galimybę susipažinti su Konsultavimo tarnybai atskleistais Asmens duomenimis, jeigu su jais susipažinti būtina administraciniais tikslais, interneto svetainės https:/titris.lzukt.lt administravimo tikslais arba dėl teisėtų Konsultavimo tarnybos interesų.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI IR TIKSLAI

 

Kokiais pagrindais Konsultavimo tarnyba renka ir tvarko mano Asmens duomenis?

 

Užtikriname Jus, kad Jūsų Asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais, t. y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik esant vienam ar keliems toliau nurodytiems duomenų tvarkymo pagrindams:

 • Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; ir / arba
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį/susitarimą, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; ir / arba
 • Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų Valdytojui taikoma teisinė prievolė; ir / arba
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų Valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

 

Kokiais tikslais Konsultavimo tarnyba renka ir tvarko mano Asmens duomenis?

 

Tikslas

Asmens duomenys

Jūsų identifikavimui TITRIS informacinėje sistemoje

Tapatybės duomenys, kontaktiniai ir vietos duomenys.  

Informacijos apie taikomųjų inovacijų tyrimus ir rezultatus sklaidos tikslu

 

Tais atvejais, kai pildote informaciją https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje apie taikomųjų inovacijų tyrimus ir rezultatus, yra naudojami Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie projektą/inovaciją, profesiniai duomenys, duomenys apie funkcijų priskyrimą projekte.

Tais atvejais, kai apie Jūsų profesinę veiklą yra skelbiama https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje, gali būti naudojami Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie projektą/inovaciją, profesiniai duomenys, duomenys apie funkcijų priskyrimą projekte.

Video medžiagos, nuotraukų publikavimo tikslu

Tais atvejais, kai apie Jūsų profesinę veiklą yra pasakojama https:/titris.lzukt.lt publikuojamoje video medžiagoje, nuotraukose, gali būti naudojami Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie projektą/inovaciją, profesiniai duomenys, duomenys apie funkcijų priskyrimą projekte, Jūsų atvaizdas su Jūsų sutikimu.

Naujienlaiškių siuntimo tikslu

Tais atvejais, kai užsisakote https:/titris.lzukt.lt naujienlaiškių gavimą, mes naudojame Jūsų el. pašto adresą.

Sutikimo dėl TITRIS sistemoje Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo, asmens atvaizdo naudojimo sudarymo tikslu

Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys.

Informavimo ir / ar  atsakymų į užklausimus rengimo tikslu

Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys.

Problemų, susijusių su duomenų tikslumu išsprendimui

Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie projektą/inovaciją, profesiniai duomenys, duomenys apie funkcijų priskyrimą projekte.

Ataskaitų parengimo kontrolės institucijoms tikslu

Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie projektą/inovaciją, profesiniai duomenys, duomenys apie funkcijų priskyrimą projekte.

Paslaugų gerinimo tikslu

Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie projektą/inovaciją, profesiniai duomenys, duomenys apie funkcijų priskyrimą projekte.

Statistinės analizės apie tinklapio naudojimą ir veiklos analizės tikslu

Tais atvejais, kai užsiregistruojate ir lankotės https:/titris.lzukt.lt interneto svetainėje, mes naudojame Jūsų vietos duomenis. Daugiau apie tai galite rasti šios Privatumo politikos VII skyriuje „Slapukų naudojimas“.

Tais atvejais, kai atliekama TITRIS veiklos analizė, mes naudojame Jūsų tapatybės, kontaktinius ir vietos duomenis, duomenis apie projektą/inovaciją, profesinius duomenis, duomenis apie funkcijų priskyrimą projekte.

 

 

 

 1. DALIJIMASIS MANO ASMENS DUOMENIMIS IR JŲ APSAUGA

 

Kas gali susipažinti su mano Asmens duomenimis?

 

Susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys Konsultavimo tarnybos viduje arba kiti asmenys, kai to reikalaujama pagal įstatymus.

 

Su kuo gali būti dalijamasi mano Asmens duomenimis?

 

Dėl https:/titris.lzukt.lt internetinėje svetainėje publikuojamų taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų pobūdžio, įgyvendindami tarptautinį projektą i2connect, turime dalytis su https:/titris.lzukt.lt susijusiais Jūsų Asmens duomenimis su minėto projekto partneriais (asmens duomenų gavėjais), kurių sąrašas pateiktas šios Privatumo politikos priede. Kitais atvejais nėra Jūsų asmens duomenų gavėjų ar tvarkytojų, kuriems perduotume Jūsų Asmens duomenis, išskyrus:

 • tuos atvejus, kai informacija, video medžiaga, nuotraukomis yra pasidalijama per Facebook, Instagram arba / ir kai juos galima rasti per google.com paieškos sistemą (tokiu atveju duomenų gavėjai yra Facebook, Inc. (JAV), Google LLC (JAV));
 • tam tikrus teisės aktuose numatytus atvejus (pavyzdžiui, esant teisės pažeidimui). Tokiais atvejais Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti valstybės įstaigoms (pavyzdžiui, ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms, teismams ir pan.) ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymu pavestas funkcijas.

 

Kaip Konsultavimo tarnyba apsaugo mano asmens duomenis?

 

Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto Tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, ir atsižvelgdami į techninių galimybių išsivystymo lygį ir įgyvendinimo sąnaudas, taip pat į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus ir į įvairios tikimybės bei dydžio pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, taikome reikiamas taikytinų teisės aktų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones  (pavyzdžiui, tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas ir sąranka, duomenų ir failų apsaugą), organizacines priemones (pavyzdžiui, prieigos prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimą), fizines, administracines ir procedūrines apsaugos priemones.

 

 1. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

 

Pagal bendrąjį principą Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių Asmens duomenys yra tvarkomi.

Asmens duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai arba vadovaudamasi teisės aktais – Konsultavimo tarnyba. Asmens duomenų tvarkymo terminai priklauso nuo konkretaus dokumento  bei Asmens duomenų tvarkymo pagrindo. Taip pat, tam tikrus Asmens duomenis leidžiama saugoti, remiantis Konsultavimo tarnybos teisėtais interesais, išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektų interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Asmens duomenų saugojimo, paremto Konsultavimo tarnybos teisėtais interesais, pavyzdys yra atvejai, kai mums reikia apsaugoti savo teises bylinėjimosi metu. Šiuo tikslu Konsultavimo tarnyba saugo tam tikrus dokumentus, kuriuose yra Asmens duomenų, iki senaties termino, susijusio su šiais dokumentais, pabaigos. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad remdamasis savo teisėtais interesais, Konsultavimo tarnyba kiekvienu konkrečiu atveju analizuoja, ar Asmens duomenų saugojimas yra būtinas Konsultavimo tarnybos teisėtiems interesams pasiekti.

 

Toliau lentelėje pateikta Konsultavimo tarnybos nustatytų Asmens duomenų saugojimo terminai. Šis sąrašas nėra baigtinis (t. y. jis gali būti pildomas) ir jis nėra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp Konsultavimo tarnybos ir Duomenų subjekto. Konsultavimo tarnyba turi teisę bet kada vienašališkai keisti saugojimo terminus. Atkreipkite dėmesį, kad teisės aktais nustatyti Asmens duomenų saugojimo terminai kartais gali keistis.

 

Duomenys / Dokumento tipas

Saugojimo terminas

Jūsų identifikavimui TITRIS informacinėje sistemoje

Iki išregistravimo iš informacinės sistemos.

Informacijos apie taikomųjų inovacijų tyrimus ir rezultatus sklaidos tikslu

 

10 m. po Duomenų subjekto išsiregistravimo iš informacinės sistemos arba iki Duomenų subjekto prašymo būti pamirštam dienos.

Video medžiagos, nuotraukų, publikavimo tikslu

10 m. po Duomenų subjekto išsiregistravimo iš informacinės sistemos arba iki Duomenų subjekto prašymo būti pamirštam arba/ir sutikimo (dėl atvaizdo naudojimo) atšaukimo įvykdymo dienos.

Naujienlaiškių siuntimo tikslu

Iki išsiregistravimo iš informacinės sistemos arba iki Duomenų subjekto prašymo būti pamirštam.

Sutikimo dėl TITRIS sistemoje Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo, asmens atvaizdo naudojimo sudarymo tikslu

2 metai po išsiregistravimo iš informacinės sistemos arba sutikimo atšaukimo.

 

Informavimo ir / ar  atsakymų į užklausimus rengimo tikslu

Tais atvejais, jeigu mes su Jumis susirašinėsime paprastuoju paštu, tai gautus ir išsiųstus raštus saugosime pagal Konsultavimo tarnybos dokumentacijos plane nurodytus terminus.

Tais atvejais, jeigu mes su Jumis susirašinėsime el. paštu – 2 metus.

Pokalbių turinys on-line – 6 mėnesius nuo pokalbio dienos.

Problemų, susijusių su duomenų tikslumu išsprendimui

Iki išsiregistravimo iš informacinės sistemos arba iki Duomenų subjekto prašymo būti pamirštam.

Ataskaitų parengimo kontrolės institucijoms tikslu

10 m. nuo ataskaitų parengimo datos.

 

Kas atsitiks su mano Asmens duomenimis pasibaigus jų saugojimo terminui?

 

Pasibaigus saugojimo terminui visi duomenys arba / ir dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, visam laikui ištrinami, sunaikinami arba tampa anoniminiais, t. y. neįmanoma nustatyti Duomenų subjektų tapatybės. Duomenis trinant, naikinant ar nuasmeninant rankiniu būdu, tai bus atlikta ne vėliau kaip 6 mėn. nuo jų saugojimo termino pabaigos. Konsultavimo tarnyba Jums nepraneš apie Jūsų Asmens duomenų ištrynimą, sunaikinimą ar nuasmeninimą ir neprašys Jūsų leidimo ištrinti ar sunaikinti Asmens duomenis pasibaigus saugojimo terminui.

 

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie kompiuterių failuose saugomi Asmens duomenys tam tikrą laiką gali būti prieinami ir pasibaigus jų saugojimo terminui duomenų atsarginių kopijų sistemose, kol vietoje šių bylų duomenų atsarginių kopijų sistemoje nebus įrašyti nauji duomenys. Įprastai nauji duomenys į bylų duomenų atsarginių kopijų sistemas įrašomi ne iš karto, t. y. paliekant tam tikrą nedidelį rezervą, kad reikiamu laiku būtų galima atkurti duomenis. Konsultavimo tarnyba saugo visas atsargines sistemas, todėl prieigą prie jų turi tik ribotas ratas Konsultavimo tarnybos įgaliotų darbuotojų.

 

 1. SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSIOS TEISĖS

 

Kokias teises turiu?

 

Konsultavimo tarnyba siekia užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose įstatymuose numatytos asmenų teisės. Konkrečiai kalbant, Jūs turite tokias teises:

 • teisę būti informuotas apie Jūsų Asmens duomenų Tvarkymą;
 • susipažinti su Konsultavimo tarnybos tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius Jūsų Asmens duomenis;
 • kai Asmens duomenų Tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (toks atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
 • teisę gauti tvarkomus Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę, esant tam tikroms sąlygoms, persiųsti tuos Asmens duomenis kitam valdytojui („teisė į duomenų perkeliamumą“);
 • tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba riboti jų Tvarkymą;
 • teisę prieštarauti Asmens duomenų Tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis;
 • taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad Jūsų Asmens duomenų Tvarkymas Konsultavimo tarnyboje atliekamas pažeidžiant BDAR, įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Kaip galiu pasinaudoti savo teisėmis?

 

Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į Konsultavimo tarnybos duomenų apsaugos pareigūną telefonu +370 655 25363, el. paštu duomenuapsauga@lzukt.lt arba raštu, adresu Stoties g. 5, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., 58343 Kėdainių r.

 

Jums nusprendus į Konsultavimo tarnybą kreiptis raštu, Jūsų patogumui https:/titris.lzukt.lt svetainėje yra parengtos prašymų formos, kurias užpildžius, jas galite mums atsiųsti aukščiau nurodytais kontaktais arba pristatyti / atsiųsti į Jums artimiausią Konsultavimo tarnybos biurą. Jūsų prašymai bus nagrinėjami ir Jūsų teisės bus įgyvendinamos vadovaujantis Konsultavimo tarnybos Duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo ir teisių įgyvendinimo tvarka.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

Naudodamasis TITRIS sistema (t. y. teikdamas informaciją į https:/titris.lzukt.lt interneto svetainę, užsisakydamas naujienlaiškius) Duomenų subjektas turi užtikrinti, kad TITRIS sistemoje Duomenų subjekto pateikta informacija (ypatingai tais atvejais, kai yra kalbama apie asmens duomenis) yra teisinga ir tiksli, o jai pasikeitus, Duomenų subjektas apie tai turi informuoti Konsultavimo tarnybą.

 

Tik Duomenų subjektas yra atsakingas už TITRIS platformoje ar per ją pateiktus, įkeltus ir rodomus duomenis, tekstą, dokumentus, informaciją, paveikslėlius, grafiką, nuotraukas ir vaizdo įrašus, nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ir jų turinį, už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą, už autorių teisių ir / ar patentų teisių saugomų kūrinių, programų, kitų intelektinės, mokslinės veiklos rezultatų autorių ar / ir bendraautorių sutikimą / leidimą viešinti jų sukurtus intelektinės veiklos rezultatus, už nuorodas bei kitokį turinį ar medžiagą.

 

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) yra nedideli tekstiniai failai, kurie siunčiami į Jūsų interneto tinklo naršyklę ir saugomi kompiuterio kietajame diske, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai perkeliami į kompiuterį pirmą kartą apsilankius tinklapyje ir vėliau naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui, kad palengvintų Jūsų prieigą prie šio tinklapio bei jame esančios informacijos. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai, esančiai juose. 

 

Kokiu tikslu ir kokius slapukus naudoja Konsultavimo tarnyba?

 

Šiame puslapyje (https:/titris.lzukt.lt) naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo vietą, laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius tinklapio puslapius, juose atliktus veiksmus. Ši informacija naudojama ataskaitai apie tinklapio naudojimo statistiką pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

 

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti Jūsų naršymo tinklapyje spartą, apriboti tam tikrų tinklapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie tinklapio.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Konsultavimo tarnybos ir Duomenų subjekto sutartis – joje pateiktos mūsų Asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Nuolat tobulindami ir plėtodami savo paslaugas, interneto svetainę, galime kartais keisti šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos. Padarę esminių pakeitimų arba kai, mūsų manymu, to reikia, apie tai Jums pranešime per Konsultavimo tarnybos interneto svetainę https:/titris.lzukt.lt, el. paštu arba kitu savo pasirinktu būdu ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

 

Jeigu turite klausimų arba jums kyla neaiškumų dėl to, kaip Konsultavimo tarnyba tvarko Jūsų Asmens duomenis, arba jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, Konsultavimo tarnyba Jus kviečia susisiekti su mumis telefonu +370 655 25363, el. paštu duomenuapsauga@lzukt.lt arba raštu, adresu Stoties g. 5, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., 58343 Kėdainių r.

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinės sistemos (TITRIS) Privatumo politikos

priedas

 

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ SĄRAŠAS

 

 1. APCA – French Chambers of Agriculture (Prancūzija);  
 2. AUA – Agricultural University of Athens (Graikija);  
 3. ILVO – Legal Entity of the Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food
  (Belgija);  
 4. NAAS – National Agricultural Advisory Service (Bulgarija);  
 5. EUFRAS – The European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services (Latvija);
 6.  FiBL EU – Research Institute of Organic Agriculture in Europe (Belgija);
 7.  IALB – Internationale Akademie für ländliche Beratung (Vokietija);  
 8. SEASN – South Eastern Europe Advisory Service Network (Kroatija);  
 9. ProAgria – ProAgria (Suomija);
 10. ACTA – les Instituts Techniques Agricoles (Prancūzija);
 11. UHOH – University of Hohenheim (Vokietija);
 12.  NAK – Hungarian Chamber of Agriculture (Vengrija);
 13.  CIRCA – The CIRCA Group Europe Limited (Airija);
 14. TEAGASC – Teagasc Agriculture and Food Development Authority (Airija);
 15.  CREA – Council for Agricultural Research and Economics (Italija);
 16.  LLKC – Latvian Rural Advisory and Training Centre (Latvija);
 17. CDR – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Lenkija);
 18. CONSULAI – Consultoria Agroindustrial, Lda (Portugalija);
 19. MAPA – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ispanija);
 20. AGRIDEA – Swiss Centre for Agricultural Extension and Rural Development (Šveicarija);
 21. ZLTO – Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (Nyderlandai);
 22. WR – Stichting Wageningen Research (Nyderlandai);
 23. SZE - Széchenyi István University (Vengrija).   

 

_________________________