titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvi technologija nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse

Sritis
Miškininkystė
Posritė
Plantacinių miškų veisimas ir priežiūra

Iki šiol Lietuvoje šių želdinių plantaciniai miškai nebuvo veisiami, nes tam nebuvo teisinės bazės. Įteisinus šių medžių rūšių plantacinių miškų veisimą, sukurta jų veisimo, priežiūros ir auginimo technologija bei skirtingų Lietuvos ekoklimatinių regionų 10-yje valdų įveisti, prižiūrimi ir saugomi bandomieji želdiniai. Juose aukštos kvalifikacijos darbuotojai sudaro sąlygas želdiniams pasiekti ekonominiu požiūriu pagrįstą našumą ir produktyvumą, mažina galimą neigiamą įtaką sodinukų augimo spartai.

Siekiant biologinės įvairovės išsaugojimo ir pagausinimo, sykiu didinant miškų ūkio pelningumą ir konkurencingumą, sukurta nauja, tvari, trumpesnės apyvartos maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo, priežiūros ir auginimo technologija. Ši technologija nuo esamų kitų veisimo technologijų skiriasi reikalavimais selekcinei sodmenų kokybei, jų tipui, dirvožemių derlingumui ir drėgnumui parenkant sklypą želdiniams veisti, o želdiniai įveisiami nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse. Sodiniti naudojami sodmenys užauginti iš sėklinėse plantacijose surinktų sėklų. Idant palengvinti sodinimo darbus, kurie gali būti atliekami ir pavasarį, ir vasarą, bei 2–3 kartus padidinti sodiklių našumą, sodinami ne tik įprasti, bet ir vamzdiniai sodikliai su uždara šaknų sistema. Taikant tokį sodinimo būdą, sumažinamas želdinių netikrojo branduolio išplitimas, gerinamas želdinių prigijimas ir pradinis augimas, dėl darbų nenutrūkstamumo užtikrinamas tolygus ir nuolatinis aukštos kvalifikacijos darbuotojų įsitraukimas į plantacinio miško plėtrą, priežiūrą ir technologijos tobulinimą. Projekto rezultatai aktualūs ūkininkams, turintiems nenaudojamos ir žemės ūkiui netinkamos žemės ir norintiems ją panaudoti, bei konsultantams, kurie gautas žinias ir inovacijas gali perteikti ūkiams. Aukštos kvalifikacijos darbuotojai supažindina miško praktikus / konsultantus su naujausiomis plantacinio miško veisimo ir priežiūros technologijomis, mokslo žiniomis, techninėmis priemonėmis bei įrankiais, pateikia rekomendacijas, leidžiančias teisingai pasirinkti miško paskirtį ir jį įveisti, prižiūrėti ir saugoti taikant pažangiausias technologijas iki pirmųjų ugdomųjų kirtimų darbų. Naudojama technologija įgalina optimizuoti darbą ir lėšas, užauginti daugiau ir tinkamos kokybės produkcijos, t. y. medienos. Plantaciniuose miškuose užaugintos medienos kokybė aukštesnė, lyginant su įprastiniais, nes tinkamai parinktose ir išdėstytose sodinimo vietose užauginami plonesnių šakų ir tiesesnių kamienų medžiai. Iš užaugintų medžių galima gaminti visą šiuo metu iš įprastų kertamų miškų gaminamą produkciją.

Efektas: Ekonominis, Agroaplinkosauginis

Argumentavimas: Prognozuojami plantacinių miškų užauginimo vidutinio metinio efektyvumo skirtumai, lyginant su įprastais, yra: priklausomai nuo palūkanų normos (0–4 %): eglės želdinių vidutinis metinis užauginimo efektas yra didesnis 83– 171 Eur/ha arba 42–1080% , beržo – 35–131 Eur/ha arba 62–975 % , o juodalksnio – 38–140 Eur/ha arba 99–1100%.

Trumpos_rekomendacijos_LT.pdf