titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas

ES parama

Vandens lygio valdymo reguliuojamo drenažo sistemą, jei investicija susijusi su gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės ar mišraus ūkio, vyraujant gyvulininkystės veiklai, dabar galite įsigyti pagal priemonę ""Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui ". Paraiškos renkamos nuo 2022-09-01 iki 2022-10-31.

Jei turite klausimų susisiekite su LŽŪKT paslaugų ir produktų valdymo specialistu, Mindaugu Mižutavičiumi, el.paštu mindaugas.mizutavicius@lzukt.lt arba tel. nr. +37060293960.

The support measure is active only in Lithuania.

Sritis
Vandentvarka
Posritė
Reguliuojamojo drenažo sistemų technologijų plėtojimas ir tobulinimas

Projekto tikslas ‒ įvertinti dirvožemio drėgmės reguliavimo priemones ir jų taikymo efektyvumą Lietuvos teritorijoje, teikiamą ekonominę bei ekologinę naudą, siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą ir skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas, užtikrinančias darnų vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą. Sprendžiamos praktinės problemos: nepalankus dirvožemio drėgmės režimas ir neoptimalus drėgmės atsargų augalams užtikrinimas sausringais laikotarpiais; patiriami žemės ūkio nuostoliai dėl drėgmės pertekliaus ar stygiaus, neefektyvesnis maisto medžiagų (NPK) naudojimas, paviršinių vandens telkinių tarša. Reguliuojamas drenažas turi poveikį aplinkosauginiu požiūriu: susidariusi patvanka reguliuojamose sistemose sumažino NO3-N ir NH4-N koncentracijas drenažo vandenyje 71 ir 100 proc., fosforo kiekis Pb PO4-P ir Nb reguliuojamose sistemose 29, 43 ir 43 proc. mažesnis. 40 cm gylyje drėgmės atsargos 5,1–6,9 proc., 60 cm - 21 proc. 1 m – 3,1 proc. didesnės.

Inovacija įvertino dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo priemones, jų taikymo efektyvumą Lietuvos teritorijoje ir teikiamą ekonominę bei ekologinę naudą, siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą ir skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas, užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą. Reguliuojamo drenažo sausinimo sistemų inovacija apėmė šiuos veiksmus (skelbiami aktualiausi): 1. Inovacijos techninį parengimą įgyvendinimo procesams atlikti, įtraukiant į aktualių žemdirbiams problemų sprendimą EIP veiklos grupės narius. 2. Specialių žinių suteikimą žemdirbiams, kad savo ūkiuose jie noriai diegtų dirvožemio drėgmės reguliavimo (reguliuojamo drenažo) sistemas. 3. Mokslinius ir praktinius veiksmus, kurie leido optimizuoti maisto medžiagų naudojimą, mažinant jų patekimą į paviršinius vandens telkinius užtikrinant tausų gamtos išteklių valdymą. Inovacijos taikymas užtikrino palankų dirvožemio drėgmės režimą ir optimalias drėgmės atsargas augalams sausringais laikotarpiais, todėl mažino žemės ūkio nuostolius, patiriamus dėl drėgmės pertekliaus ar stygiaus, taip pat užtikrino efektyvesnį maisto medžiagų (NPK) naudojimą, mažino paviršinių vandens telkinių taršą. Projekte dalyvavę ūkininkai sumažino išlaidas, patiriamas dėl derliaus mažėjimo esant drėgmės deficitui, mažesnės buvo ir drėkinimui skirtos išlaidos. Įrengus reguliuojamo drenažo nuotėkio sistemas ir reguliuojant drenažo nuotėkį, užtikrintos optimalios dirvožemio drėgmės sąlygos augalų vegetacijos ir dirvos dirbimo laikotarpiais, gautas didesnis augalų derlius. Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimo sistema įdiegta ir išbandyta 6 skirtingų šalies regionų ūkiuose, įvertinant agroklimatą, ūkinę veiklą, dirvožemio granuliometrinę sudėtį, reljefą, esamas melioracijos sistemas ir kitas sąlygas. Parengtos drenažo nuotėkio reguliavimo technologijų diegimo, plėtojimo ir tobulinimo rekomendacijos.

Efektas: Agroaplinkosauginis, Ekonominis, Tvarus ūkininkavimas

Argumentavimas: Susidariusi patvanka drenažo vandenyje NO3-N ir NH4-N koncentracijas sumažino 71 ir 100 %, bendrojo fosforo (P) ir PO4-P ir bendrojo azoto (N) - 29,43 ir 43 %. Maisto medžiagų išplovimas sumažėjo 16–94 %. Per metus gautas derliaus padidėjimas iš 1 ha, €: žieminių kviečių – 433, miežių –237, žirnių – 115, pupų – 416. 40 cm dirvožemio gylyje drėgmės atsargos padidėjo 5,1–6,9 %., 60 cm– 21 %, 1 m – 3,1 %.

Bendros_rekomendacijos_sistemai_diegti.pdf
Rekomendacijos_reguliuojamo_drenažo_sistemai_diegti.pdf
Apie inovaciją
  • Metai: 2019
Kontaktinė informacija